Opatrovateľská služba - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Opatrovateľská služba v domácom prostredí.

Opatrovateľská služba sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Minimálny stupeň odkázanosti potrebný pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domácnosti je stupeň odkázanosti II.

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Martin a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň podľa osobitného predpisu, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu. Občania s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Martin na základe lekárskeho posudku, sociálneho posudku, posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžu požiadať v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti žiadateľa. Poskytnuté služby sú spolufinancované mestom Martin - poskytovateľom a občanom - prijímateľom. Výška úhrady závisí od od výšky dôchodku prijímateľa a poskytuje sa v domácnosti občana.

Opatrovateľka je vybavená osobným automobilom ktorý jej zabezpečuje väčšiu mobilitu v rámci lokality v ktorej zariadenie MEDIK-M, n.o. poskytuje svoje opatrovateľské služby.
Všetky informácie o poskytovaných službách vrátane potrebných formulárov nájdete na oficiálnej stránke mesta Martin:

Štatutárny zástupca pre oblasť sociálnych služieb: Mgr. Veronika Kulasová, +421 918 947156
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah