Cenník - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Cenník pre rok 2024 zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby celoročný pobyt.

Strava 3 krát
denne

28 dní
30 dní
31 dní

jednolôžková izba
46,41 €/deň
1 299,48   €
1 392,30€
1 438,71€
IV. stupeň o.
jednolôžková izba
27,56 €/deň
711,68 €
826,80 €
854,36 €
V. stupeň o.
jednolôžková izba
27,03 €/deň
756,84 €
810,90 €
837,93 €
VI. stupeň o.
dvoj - trojlôžková izba
30,52 €/deň
854,56 €
915,60
946,12 €
IV. stupeň o.
dvoj - trojlôžková izba
26,18 €/deň
733,04 €
785,40 €
811,58 €
V. stupeň o.
dvoj - trojlôžková izba
24,03 €/deň
672,84 €
720,90 €
744,93 €
VI. stupeň o.

Doplnkové služby:
 • sprievod k lekárovi 8,00 € / hod.
 • rádioprijímač zapožičaný zariadením 10,00 € / mesiac
 • vlastný rádioprijímač 5,00 € / mesiac
 • televízny prijímač zapožičaný zariadením 20,00 € / mesiac
 • televízny prijímač vlastný 10,00 € / mesiac
 • úschova cenných vecí 0,10 € / deň
Doplnkové služby (manikúra, pedikúra) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby ale klient si ich musí zaplatiť samostatne.

Cenník pre rok 2024  zariadenie pre seniorov a denný stacionár.
Stupeň
odkázanosti
cena za 1 hodinu
poskytovania služieb
Poznámka
III.
1,50€
III. stupeň odkázanosti
IV.
1,40€
IV. stupeň odkázanosti
V.
1,30€
V. stupeň odkázanosti
VI.
1,20€
VI. stupeň odkázanosti
Obed klienta: 3,60€

Poznámka: Denný stacionár - minimálny počet hodín pre prijímateľa mesačne 81 hodín, t.j. maximálny počet hodín 184 hodín, pobyt v ambulantnej forme pri 8 hodinách vrátane obeda.

Doplnkové služby:
 • sprievod k lekárovi 8,00 € / hod.
 • rádioprijímač zapožičaný zariadením 10,00 € / mesiac
 • vlastný rádioprijímač 5,00 € / mesiac
 • televízny prijímač zapožičaný zariadením 20,00 € / mesiac
 • televízny prijímač vlastný 10,00 € / mesiac
 • úschova cenných vecí 0,10 € / deň
Doplnkové služby (manikúra, pedikúra) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby ale klient si ich musí zaplatiť samostatne.

Cenník poskytovania sociálnych služieb na rok 2024 v zariadení pre seniorov - prepravná služba.
Prijímateľ sociálnej služby v MEDIK-M, n.o s oznámením o poskytnutí prepravnej služby (mesto Martin)
0,76 €/deň
Prijímateľ sociálnej služby v MEDIK-M, n.o s oznámením bez oznámenia o poskytnutí prepravnej služby
0,80 €/deň do 15 km
Prijímateľ sociálnej služby v MEDIK-M, n.o s oznámením bez oznámenia o poskytnutí prepravnej služby
1,75 €/deň nad 15 km
Občania  mesta Martin a  okolitých obcí
0,80 €/km
Použitie schodolezu
1,00 €
Stojné do 30 min.
0,00 €/hod
Stojné nad 30 min.
1,00 €/hod
Cenník na rok 2021 pre zariadenie pre seniorov - ambulantná forma.
Poznámka: Zariadenie pre seniorov - ambulantná forma minimálny počet hodín pre prijímateľa mesačne 81 hodín, t.j. maximálny počet hodín 184 hodín, pobyt v ambulantnej forme pri 8 hodinách vrátane obeda.

Cenník na rok 2021 pre Opatrovateľskú službu s dotáciou.

Maximálna výška úhrady klienta za úkon opatrovateľskej služby.

Od 1.3.2021 je platný dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 9 ods. 1 sa mení a znie: (1) Výška úhrady FO za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby je uvedená v tab. č. 3. Pri určení výšky príspevku mesta za hodinu poskytovania OSL sa vychádza z výšky ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) za hodinu poskytovania OSL za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta vždy do konca februára príslušného kalendárneho roka. Výška príspevku mesta za hodinu poskytovania OSL je určená vo výške rozdielu medzi výškou EON za hodinu poskytovania OSL za predchádzajúci kalendárny rok a výškou úhrady klienta za hodinu poskytovania OSL podľa prvej vety.
Príjem klienta
Úhrada klienta za hodinu OSL v €
Dotácia za 1 hod. Mesta Martin v € podľa výšky EON.
do 499,99€
1,00
9,10€
od 500,00 - 699,99
1,70
8,40€
od 700,00
2,80
7,30€
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah