Zariadenie pre seniorov - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Zariadenie pre seniorov s kapacitou 47 miest.

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa osobitného predpisu, fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Žiadosti sa podávajú na mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu klienta.
Finančný príspevok predstavuje  čiastku, ktorá je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Finančný príspevok poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  republiky. Klient je po vlastnom výbere poskytovateľa oprávnený osloviť vybraté zariadenie priamo a dohodnúť sa s ním o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu a termíne nástupu do zariadenia. Informácie o aktuálnych úhradách klientov v jednotlivých zariadeniach za poskytované sociálne služby poskytujú zamestnanci príslušných zariadení na požiadanie.

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 18 miest.

Zariadenie pre seniorov sídli na Severnej 4017/22 ktoré bolo odovzdané do užívania dňa 28.6.2019 zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je potrebné predložiť:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
  • občiansky preukaz, preukaz poistenca, osobné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela/ky, doklady o rozvode, preukaz ZŤP),
  • výsledky kultivačného vyšetrenia z hrdla, rekta a popis RTG pľúc (nie starší ako 2-3 týždne),
  • zdravotnú dokumentáciu,
  • písomne vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov.

Všetky informácie o poskytovaných službách vrátane potrebných formulárov nájdete na oficiálnej stránke mesta Martin:
https://martin.sk/posudkova-cinnost-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu/d-31112/p1=1048

Štatutárny zástupca pre oblasť sociálnych služieb: Mgr. Veronika Kulasová, +421 918 947156
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah