Prepravná služba - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Prepravná služba.

Sa poskytuje oprávnenej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v zmysle posudku vydanom príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, alebo oprávnenej fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie v zmysle potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Všetky informácie o poskytovaných službách vrátane potrebných formulárov nájdete na oficiálnej stránke mesta Martin:

Všetkým klientom zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. ponúkame možnosť využívať špeciálne upravené pre telesne postihnutých - imobilných klientov 9 (8+1) miestne osobné motorové vozidlo Fiat Ducato s plošinou ktoré je určené na prepravu klientov podľa ich špecifických požiadaviek. Vozidlo je využívané na prepravu klientov do zariadenia a späť, pričom je najmä používané pre oddychové, relaxačné aktivity a pri organizácii rôznych kultúrnych podujatí ktoré sú poriadané pre klientov zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o..

Prepravu klientov zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zabezpečujú profesionálni vodiči.
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah