Denný stacionár - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Denný stacionár s kapacitou 10 miest.

Sociálna služba Denný stacionár sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Veľkou výhodou umiestnenia klienta v dennom stacionári zariadenia (ambulantná forma) zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je zabezpečenie pravidelného a prirodzeného kontaktu klienta so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora vlastnej sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie s možnosťou našej prepravnej služby do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej  osoby podľa osobitného predpisu, a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Denný stacionár poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie; zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť. Žiadosti sa podávajú na mestský úrad, podľa miesta trvalého pobytu.
Finančný príspevok predstavuje čiastku, ktorá je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári. Finančný príspevok poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Klient je po vlastnom výbere poskytovateľa oprávnený osloviť vybraté zariadenie priamo a dohodnúť sa s ním o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu a termíne nástupu do zariadenia. Informácie o aktuálnych úhradách klientov v jednotlivých zariadeniach za poskytované sociálne služby poskytujú zamestnanci príslušných zariadení na požiadanie.

Výhodou umiestnenia klienta v dennom stacionári je pravidelný kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie s možnosťou prepravy do zariadenia.

Všetky informácie o poskytovaných službách vrátane potrebných formulárov nájdete na oficiálnej stránke mesta Martin:

Ponúkané služby:

 • Sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov,
 • Dychové a pohybové cvičenia,
 • Dohľad nad užívaním liekov,
 • Stravovanie,
 • Kontrola krvného tlaku a glykémie,
 • Pracovnú terapiu (skupinovú, individuálnu),
 • Záujmovú činnosť,
 • Sociálnu terapiu,
 • Animoterapiu - canisterapiu (terapia s použitím psov),
 • Priestory pre správny odpočinok,
 • Hygienický dohľad,
 • Fyzioterapiu,
 • Sociálnu rehabilitáciu,
 • Masážne kreslo,
 • Manikúra, pedikúra, kaderník a iné doplnkové služby.

Štatutárny zástupca pre oblasť sociálnych služieb: Mgr. Veronika Kulasová, +421 918 947156
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah