Cenník - pôvodný 2021 - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Cenník na rok 2021 pre zariadenie pre seniorov.
Doplnkové služby:
 • sprievod k lekárovi 8,00 € / hod.
 • rádioprijímač zapožičaný zariadením 10,00 € / mesiac
 • vlastný rádioprijímač 5,00 € / mesiac
 • televízny prijímač zapožičaný zariadením 20,00 € / mesiac
 • televízny prijímač vlastný 10,00 € / mesiac
 • úschova cenných vecí 0,10 € / deň
Doplnkové služby (manikúra, pedikúra) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby ale klient si ich musí zaplatiť samostatne.

Cenník na rok 2021 pre zariadenie pre seniorov - ambulantná forma.
Poznámka: Zariadenie pre seniorov - ambulantná forma minimálny počet hodín pre prijímateľa mesačne 81 hodín, t.j. maximálny počet hodín 184 hodín, pobyt v ambulantnej forme pri 8 hodinách vrátane obeda.

Cenník na rok 2021 pre Denný stacionár.
Poznámka: Denný stacionár - minimálny počet hodín pre prijímateľa mesačne 81 hodín, t.j. maximálny počet hodín 184 hodín, pobyt v ambulantnej forme pri 8 hodinách vrátane obeda.

Cenník na rok 2021 pre Zariadenie opatrovateľskej služby.
Doplnkové služby:
 • sprievod k lekárovi 8,00 € / hod.
 • rádioprijímač zapožičaný zariadením 10,00 € / mesiac
 • vlastný rádioprijímač 5,00 € / mesiac
 • televízny prijímač zapožičaný zariadením 20,00 € / mesiac
 • televízny prijímač vlastný 10,00 € / mesiac
 • úschova cenných vecí 0,10 € / deň
Doplnkové služby (manikúra, pedikúra) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby ale klient si ich musí zaplatiť samostatne.

Cenník na rok 2021 pre Opatrovateľskú službu s dotáciou.

Maximálna výška úhrady klienta za úkon opatrovateľskej služby.

Od 1.3.2021 je platný dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 9 ods. 1 sa mení a znie: (1) Výška úhrady FO za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby je uvedená v tab. č. 3. Pri určení výšky príspevku mesta za hodinu poskytovania OSL sa vychádza z výšky ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) za hodinu poskytovania OSL za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta vždy do konca februára príslušného kalendárneho roka. Výška príspevku mesta za hodinu poskytovania OSL je určená vo výške rozdielu medzi výškou EON za hodinu poskytovania OSL za predchádzajúci kalendárny rok a výškou úhrady klienta za hodinu poskytovania OSL podľa prvej vety.
Príjem klienta
Úhrada klienta za hodinu OSL v €
Dotácia za 1 hod. Mesta Martin v € podľa výšky EON.
do 499,99€
1,00
9,10€
od 500,00 - 699,99
1,70
8,40€
od 700,00
2,80
7,30€
Cenník na rok 2021 pre Opatrovateľskú službu bez dotácie.
Cenník opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin bez dotácie.
Nezisková organizácia MEDIK-M, n.o.
1 hodina opatrovateľskej služby od 7.00 do 15.00 hod.
9,50€
1 hodina v čase od 19.00 do 7.00 hod.
xx,x€
1 hodina opatrovateľskej služby v sobotu
xx,x€
1 hodina opatrovateľskej služby v nedeľu a vo sviatok
xx,x€

Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah