Poskytované služby v zariadení pre seniorov - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Hľadaj
Please select language
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby > Opatrovateľská služba

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom disponuje celkovou kapacitou 47 lôžok pre imobilných klientov so stupňom odkázanosti IV. až VI.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba klientovi na dobu neurčitú ako fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo na poskytovanie sociálnej služby, či ju potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup prijímania do zariadenia pre seniorov s celoročným pobytom je rozdelený do dvoch krokov:

Krok č. 1

 • Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Martin, na Mestskom úrade na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

 • V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje, podpísať a odovzdať (bez dátumu), zároveň uviesť kontakt na seba, alebo rodinných príslušníkov.

 • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu).

 • Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné  nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

 • Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Martin, na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Martin.

 • Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 • Po vydaní posudku  a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá  „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný krok č.2):


Krok č. 2

V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“
si vyberáte druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnení.

Do tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:


 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (za aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške starobného dôchodku,

 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby pre účely platenia za poskytované sociálne služby,

 • čestné prehlásenie o výške úspor a majetku (t. j. tlačivo „Čestné prehlásenie“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike, alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


 • Po podaní  vyššie uvedenej žiadosti  bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

 • Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Martin, ktoré sa vybavujú priamo  na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa vydáva priamo, na základe kroku č. 2.


Poznámka: Žiadosti a všetky formuláre musia byť vyplnené a podpísané žiadateľom, alebo jeho zákonným zástupcom.

Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je potrebné predložiť:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

 • občiansky preukaz, preukaz poistenca, osobné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela/ky, doklady o rozvode, preukaz ZŤP),

 • výsledky kultivačného vyšetrenia z hrdla, rekta a popis RTG pľúc (nie starší ako 2-3 týždne),

 • zdravotnú dokumentáciu,

 • písomne vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov.


Prosíme vás vytlačte a vyplňte nasledovný formulár:


Ďaľšie potrebné formuláre nájdete v sekcii "Formuláre".

Zodpovedná vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492

 
,
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky